Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.
Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 11 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga a
2 pracovníky poskytující ostatní osobní služby.
Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.
Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.
Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) pro školní rok 2018/2019.
Kritéria přijímacího řízení
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
povinnou školní docházku v základní škole speciální
povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. Dále přihláška může být podána za nezletilého uchazeče na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu, které se přikládá jako příloha přihlášky.
Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
do 1. března 2018 do 15, 00 hodin osobně v ředitelně školy nebo na adresu školy.
Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a posudek školského poradenského zařízení (PPP, SPC). .
První kolo přijímacího řízení proběhne dne 24. dubna 2018. Místo konání přijímacího řízení: Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto, Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
Během rozhovoru mezi pedagogem školy a budoucím žákem zjišťujeme motivaci a předpoklady ke studiu. Uchazeči o studium budou k přijímacímu pohovoru vyzváni písemně. Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude obsahovat registrační číslo, na jehož základě se uchazeč dozví, zda bylo jeho požadavku na přijetí vyhověno.
Ředitelka školy nevypisuje do Praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.
Do prvního ročníku praktické školy dvouleté bude přijato maximálně 14 žáků.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy – www.szs-vysokemyto.cz a na vývěsní tabuli školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí od 24. dubna do 30. dubna 2018.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Ve Vysokém Mýtě dne 4. ledna 2018 Mgr. Alena Černá, ředitelka školy
 
 

PŘIDEJ SE K NÁM!
Přijímací řízení do praktické školy dvouleté.
Přihlášky ke studiu do 1. března 2018.
Bližší informace naleznete níže.
Zápis do 1. ročníku proběhne
5. dubna 2018 od 8,30 - 16,30 hod.
Plánované akce na měsíc únor 2018
8. 2. Olympijský den školy (olympijské soutěže)
9. 2. Přednáška s ČČK 8,00 – 9,00 / 9,00 – 10,00
16. 2. Karneval ZŠ Speciální + 1. stupeň
20. 2. Pracovní porada 14,30
27. 2. Běžecké lyžování Orlické Záhoří
27. 2. Projektový den v OU zahradnickém Litomyšl

Školní akademie, M klub, 9. 11. 2017
 

 

Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku je v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 
Podzimní prázdniny:
  • čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:
  • sobota 23. prosince 2017– úterý 2. ledna 2018
(vyučování začne 3. ledna 2018)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 2. února 2018

Začátek školního roku 2018/2019 - pondělí 3. září 2018.

 
Jarní prázdniny:
  • pondělí 12. - 18. března 2018

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 29. března 2018

Ředitelská volna
  • pátek 29. září 2017
  • pátek 22. prosince 2017
  • pondělí 30. dubna 2018
  • pondělí 7. května 2018